ทำเนียบนักเรียน : SAWAYA รุ่น 1
 
จำนวนทั้งหมด 8 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายศรชัย แสวงลาภ
โรงเรียน : SAWAYA .CO.,LTD (หลักสูตรทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น)
สถานศึกษาปัจจุบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายสุทธินันท์ ชูพันธ์
โรงเรียน : SAWAYA .CO.,LTD (หลักสูตรทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น)
สถานศึกษาปัจจุบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายชาริด หลงจิ
โรงเรียน : SAWAYA .CO.,LTD (หลักสูตรทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น)
สถานศึกษาปัจจุบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายพลกฤต ราโชกาญจน์
โรงเรียน : SAWAYA .CO.,LTD (หลักสูตรทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น)
สถานศึกษาปัจจุบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ศักดิ์เกิด
โรงเรียน : SAWAYA .CO.,LTD (หลักสูตรทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น)
สถานศึกษาปัจจุบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายเจนณรงค์ เสนเรือง
โรงเรียน : SAWAYA .CO.,LTD (หลักสูตรทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น)
สถานศึกษาปัจจุบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายพีระเดช รัชนี
โรงเรียน : SAWAYA .CO.,LTD (หลักสูตรทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น)
สถานศึกษาปัจจุบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายชัยรัตน์ โต๊ะเหม
โรงเรียน : SAWAYA .CO.,LTD (หลักสูตรทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น)
สถานศึกษาปัจจุบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document